Մարմինների խտությունը

Լուծել .Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I>>-ից

էջ33 -39 առաջադրանքները

տարբերակ 1

Բետոնի խտությունը 2200կգ/մ3 է, որ 1մ3 ծավալով բետոնը 2200կգ

v-Մարմնի ծավալ

m- Մարմնի զանգված

p= (ռո)

m= 16,000կգ

v= 20մ3

p=(ռո)?

p= m/v= 16,000կգ/20մ3

=800 կգ/մ3

Պատ՝․ 2

Մեխանիկական շարժում Վ․Ի Լուկաշիկի

Խնթրագրքից էջ 17,113-127

Գայանե Մխիթարյան

V=36 կմ/ժ V=36 կմ/ժ

————————-

V (մ/վ) — ?

խնդիր 133- 123 էջ 18

Խ.114

V1 =7,9 կմ / վ V1= 7,9 կմ/վ = 7,9* 1,000 մ/վ = 7,900 մ/վ

V2 = 11,2 կմ/վ V2 =7,9 կմ/վ= 7,9*3,600 կմ/ժ

V3 = 16,7 կմ/վ

——————

V3; V2; V3 (կմ/ժմ/վ) -?

Մեխանիկական շարժում, հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում

Առաջադրանքների կատարում Գ․ Մխիթարյանի <<Ֆիզիկայից գիտելիքների ստուգում առաջադրանքների>> մաս 1 գրքից էջ 17։

ՇԱՐԺՈՒՄ ԵՎ ՈՒԺԵՐ

Առաջադրանքների կատարում Գ․ Մխիթարյանի <<Ֆիզիկայից գիտելիքների ստուգում առաջադրանքների>> մաս 1 գրքից էջ 17

ՇԱՐԺՈՒՄ ԵՎ ՈՒԺԵՐ


Տարբերակ 1
I. (1) ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ
մարմնի նկատմամբ անվանում են.

մեխանիկական շարժում։Պատ․՝3


II. (2) Որ՞ շարժումն են անվանում հավասարաչափ: Այն շարժումը, որի դեպքում.

մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է
հավասար ճանապարհներ

մարմինը հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար
ճանապարհներ

մարմինը շարժվում է այնպես, որ նրա հետագիծը ուղիղ գիծ է
III. (2) Շարժվող գնացքի վագոնում նստած ուղևորը ո՞ր մարմինների
նկատմամբ է գտնվում դադարի վիճակում.

Վագոնում նստած ուղևորը գտնվում է դաթարի վիճակում վագոնում նստաճ ուղևորների նկատմամբ։ Պատ՝․1,3


IV. (2) Մարդատար գնացքը ցանկացած 0,5ժ-ում անցնում է 60կմ
ճանապարհ, 15ր-ում’ ՅՕկմ, 1ր-ում’ 2կմ և այլն: Ի՞նչ շարժում է դա.

S=մարմնի անցած ճանապար

V=արագություն

T=շարժ. ժանակ

անհավասարաչափ 2. հավասարաչափ

որոշ տեղամասերում հավասարաչափ

Լաբ. ծանոթացում ֆիզիկական մեծությունների չափման սարքերի, ևմիավորների հետ

Չափել ֆիզիկական մեծություն,նշանակում է այն համեմատել նույնատիպ մեծության հետ,որը ընդհունված է որպես չափման միավոր։Օրինակ՝

  • Որպես երկարության չափման հիմնական միավոր ընդունված է 1 մետրը(1մ): Գիտության զարգացման ընթացքում մի քանի անգամ փոխվել է մետրի ընտրությունը: 
  • 2 տարբեր մետաղների` պլատինի և իրիդիումի համաձուլվածքից պատրաստված հատուկ ձև ունեցող ձողի վրա արված 2 խազերի միջև ընկած հեռավորությունը 1մ. պայմանական ընդունել են որպես երկարության չափանմուշ : Այն պահվում է Ֆրանսիայի Սևր քաղաքում` Չափերի և կշիռների միջազգային բյուրոյում:
  • Բոլոր պետությունները ստացել են այդ միակ և ընդհանուր չափանմուշի պատճենները, որոնց հետ համեմատելով էլ պատրաստվում են այն բազմապիսի մետրերը, որորոնք օգտագործում ենք չափումներ կատարելիս:

Միավորի ընտրությունից հետո պատրաստեցին գործիքներ որոնց անվանեցին չափաքանոններ, և չափաժապավեններ։

Որպես ծավալի չափման միավոր ընդունել են այն խորանարդի ծավալը, որը որի կողմը մեկ մետր է անվանում են խորանարդ մետր (13ԱՀ-ու ծավալ հիիմն միավոր / ծավալների) չափման այլ միավորն են՝ 1դմ3 , 1սմ3, 1մմ3 , 1լ 1մլ)

Որպես ծավալի չափման գործիք ծառայումեն չափանոթնորը

որպես զանգվածի հիմնական միավոր

Ֆիզիկական մեծություններ:Ֆիզիկական մեծությունների չափումը:Չափման սխալ:

Քննարկվող հարցեր

1. ի՞նչ է փորձը և ինչո՞վ է այն տարբերվում դիտումից։

դիտումով հասկանում ենք, իսկ դիտումով համոզվում։

2․Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ։

3.Ի՞նչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:

Չափել ֆիզիկական մեծություն նշանակում է այն համեմատել մեծության հետ,որը ընդհունված է որպես միավոր։

4.Գրիր երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք։

Փորձի արդյունքները արդյունքների վերլուծման հինման վրա արվում են համապատասխան եզրահանգումներ։

5.Ի՞նչ չափիչ   սարքեր եք ճանաչում: Թվարկեք։

Քանոն, կշեռք։

6.Այդ սարքերը ի՞նչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում

Քանոն- երկարություն

կշերք- զանգված

7.Ի՞նչ է չափիչ սարքի սանդղակ

8.Ո՞րն է չափիչ սարքի չափման սահմանը

9.Ի՞նչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք։

10.Ինչի՞ց է կախված չափման սխալը

Թեմա․Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան։Ֆիզիկական երևույթներ։Դիտումներ և փորձեր։

Դասարանում քննարկվող հարցեր․

1.ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը

Ֆիզիկա բառը նշանակում է բնություն, որը առաջացել է հուներեն (ֆյուզիս) բառից:

2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը

Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը ուսումնասիրել մարմիների շարժումը:

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան

մատերիայի տեսակ է, որից բաղկացած են բոլոր ֆիզիկական մարմինները: Մեզ շրջապատող յուրաքանչյուր մարդ ընդունված է անվանել ֆիզիկական մարմին:

4.քննարկել  ինչ է բնությունը

Առանց բնության մարդ չի կարող ապրել, ինչպես գիտենք մեզ ծառերը և ծաղիկները տալիս եմ թթվածին։

5.ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով

Բնության մեջ տեղի ունեցուղ փոփողությունները անվանում են բնության երևույթներ։

6.բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ

ջրի եռալ, սառույցի հալվել, լույսի վառվել։

7.թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները

8.ինչ է ֆիզիկական մարմինը: Բերեք օրինակներ

9.ինչ է նյութը :Բերեք օրինակներ:

10.ինչ է մատերիան

11.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին

12.ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից

Դիտելով հասկանում են փորձը, իսկ փորձելով կարելի է համոզվել։

13․Ինչ է վարկածը

14.Ինչ է օրենքը

15.Ինչ է  ֆիզիկական տես ությունը

Սովորել Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ5 -ից մինչև էջ 12

Պատրաստել ուսումնական նյութ՝ էջ8,որէ ֆիզիկոսի մասին

Կատարել Վ.Ի.Լուկաշիկի խնդրագրքից Էջ3 խնդիրներ1-ից12-ը և

Է.Ղազարյանի դասագրքից էջ166 -ից 1-ից մինչև 5 վարժությունները։