Գործնական քերականություն

1․ Խաղալիք, ընկեր, տուն, աղջիկ բառերը հոլովի´ր:

Ուղղական (ո՞վ, ի՞նչ)-խաղալիք

Սեռական (ո՞ւմ, ինչի՞)-խաղալիքի

Տրական (ո՞ւմ, ինչի՞ն)-խաղալիքին

Բացառական (ումի՞ց, ինչի՞ց)-խաղալիքից

Գործիական (ումո՞վ, ինչո՞վ)-խաղալիքով

Ներգոյական (ո՞ւմ մեջ, ինչո՞ւմ, ինչի՞ մեջ)-խաղալիքի մեջ,

2. Տրված բառազույգերի բաղադրիչները տեղափոխելով՝ ստացի՛ր նոր բարդ բառեր: Տրված և ստացված բառերն արմատների միջոցով բացատրի՛ր:

Օրինակ՝

ամփոփաթերթ, ծաղկագիր — ամփոփագիր, ծաղկաթերթ:

Ծովասուն, ձեռնամարտ — ձեռնասուն , ծովամարդ

Բևեռախույզ, երկրամերձ — բևերամերձ , երկրախույզ

Ձկնակեր, մարդավաճառ — մարդակեր , ձկնաճառ

3. Ընդգծված բառակապակցությունները փոխարինի՛ր ածանցավոր բառերով:

Պոչ ունեցող մի կենդանի էր գալիս:

Պոչ ունեցող-պոչավոր

Չգիտեի, որ այդքան զորություն ունեցող հսկա ես:

զորություն ունեցող-զորավոր

Այդտեղ որսորդները երկու ոտք ունեցող զարմանալի կենդանի են տեսել:

երկու ոտք ունեցող-երկոտանի

Երկրորդ անգամ հայտնվողը նույն ձին չէր, սրա պոչը մի քիչ երկար էր, գույնն էլ՝ մի քիչ դեղին:

մի քիչ երկար էր-երկարոտ

մի քիչ դեղին-դեղնոտ

Իբրև հայր՝ խրատում էր ու համոզում, որ ներող լինի:

Իբրև հայր-հայրաբար

Որպես մտերիմ՝ հորդորում էր, որ մի օր էլ տանը մնա:

Որպես մտերիմ-մտերմաբար

Եղբոր նման օգնում է ու հետևում, որ վատ բան չանես:

Եղբոր նման-եղբայրաբար

Թշնամու նման եք խոսում:

Թշնամու նման-թշնամաբար

Հարցը իր (յուր) ձևով լուծեց ու գնաց:

Յուր-յուրովի

4․Փակագծերում տրվածներից ընտրեք ճիշտ տարբերակը:
Նվագել (ջութակի վրա, ջութակ), կռվել (թշնամու դեմ, հետ), վերաբերել (հարցին, հարցի մասին), վատ վերաբերվել (ընկերոջը, ընկերոջ հետ), անհանգստանալ (կատարվածով, կատարվածից), մասնակցել (մրցույթին, մրցույթում), հաղթել (մրցույթում, մրցույթին), կասկածել (ընկերոջը, ընկերոջ վրա), համաձայն լինել (առաջարկին, առաջարկի հետ):

5․ Տեքստը վերականգնի՛ր նախադասությունները վերադասավորելով:

Այդ քարայրներից ամենամեծը ենթադրաբար հարյուր խորանարդ մետր տարածություն է գրավում: Ռուս տիեզերագնացներն այդ մասին երբեք չեն նշում, և պարզ չէ` չե՞ն տեսել, թե՞ պարզապես «դրա մասին չի կարելի խոսել»: Դեռես 60-ական թվականների սկգբին աստղագետ Կ. Սագանը հայտնեց, որ Լուսնի մակերևույթին հսկայական  քարայրներ կան: Եթե Երկրին մոտեցած կամ Երկրի վրա իջած «թոչող ափսեները» հազարավոր մարդիկ տեսնում են, Լուսնի վրա իջած ՉԹՕ-ների մասին միայն աստղանավորդներն ու տիեզերագնացները կարող են վկայել: Ինչ վերաբերում է ամերիկացիներին, մամուլն այնքան է գրել, որ դժվար է որոշել, թե ո՛րն է ճշմարտությունը: Այնտեղ կյանքի համար բարենպաստ պայմաններ կարող եե լինել: Լուսնի հետ կապված առեղծվածները բազմաթիվ են:

Դեռես 60-ական թվականների սկգբին աստղագետ Կ. Սագանը (ենթակա) հայտնեց (ստորոգյալ), որ Լուսնի մակերևույթին հսկայական  քարայրներ (ենթակա) կան (ստորոգյալ): Այդ քարայրներից ամենամեծը (ենթակա) ենթադրաբար հարյուր խորանարդ մետր տարածություն է գրավում (ստորոգյալ): Այնտեղ կյանքի համար բարենպաստ պայմաններ (ենթակա) կարող են լինել (ստորոգյալ): Լուսնի հետ կապված առեղծվածները (ենթակա) բազմաթիվ են (ստորոգյալ): Եթե Երկրին մոտեցած կամ Երկրի վրա իջած «թռչող ափսեները» հազարավոր մարդիկ տեսնում են, Լուսնի վրա իջած ՉԹՕ-ների մասին միայն աստղանավորդներն ու տիեզերագնացները կարող են վկայել: Ինչ վերաբերում է ամերիկացիներին, մամուլն այնքան է գրել, որ դժվար է որոշել, թե ո՛րն է ճշմարտությունը:

6․Քո դպրոցի մասին մանրամասն պատմի՛ր (ի՞նչ ես սիրում, ո՞րն է քո սիրելի անկյունը, ի՞նչն է քեզ տխրեցնում, ի՞նչ կուզեիր փոխել):

Գործնական քերականություն (նոյեմբերի 21)

Եզակի թիվ հոգնակի թիվ

Առաջին դեմք ես, ինքս մենք, ինքներս

Երկրորդ դեմք դու, ինքդ դուք, ինքներդ

Երրորդ դեմք նա, ինքը նրանք, իրենք

 Ե զ ա կ ի  թիվ  Հ ո գ ն ա կ ի թիվ  
 Առաջին դեմք  Երկրորդ դեմքԵրրորդ դեմքԱռաջին դեմք  Երկրորդ դեմքԵրրորդ դեմք
Ուղղ.ես, ինքս դու, ինքդնա, ինքըմենք, ինքներսդուք, ինքներդնրանք, իրենք
Սեռ.իմ  քո նրա, իրմերձեր  նրանց, իրենց
Տր.ինձ քեզ նրան, իրենմեզձեզնրանց, իրենց
Հայց.ինձքեզնրան, իրենմեզձեզնրանց, իրենց
Բաց.ինձնից, ինձանիցքեզնից, քեզանիցնրանից, իրենիցմեզնից, մեզանիցձեզնից, ձեզանիցնրանցից, իրենցից
Գործ. ինձնով, ինձանով  քեզնով, քեզանովնրանով, իրենովմեզնով, մեզանովձեզնով, ձեզանովնրանցով, իրենցով
Ներգ ինձնում, ինձանումքեզնում, քեզանումնրանում, իրենումմեզնում, մեզանումձեզնում, ձեզանումնրանցում, իրենցում

Տեքստից դո՛ւրս գրիր անձնական դերանունները՝ գրելով դեմքը, թիվը, հոլովը։

Ինչպես դարձա սեբաստացի

Ես առաջին դասարանում գնում էի Ռուբեն Սևակի անվան 151 դպրոց, այտեղ ես շատ չէի սիրում, ուսուցիչները տարիքով մեծ էին, հավես չունէին բացատրել դասերը, հավես չունէին աշխատեն ու աշակերտներին վիրաորում էին։ ես 7 տարեկանում տեղափոխվեցի <<MSKH>> ես առաջ շատ ընկերներ, ընկերուհիններ չունէի, բոլորը ինձնից տարբեվում էին։ Հետո ես նրանցից տարբերվում էի իմ հայրենով, ես խոսում էի արևմտահայերեն իսկ նրանք արևելահայերեն։ Բայց ես վերջում ունեցա շատ ընկերներ ու ընկերուհիններ և դարձա սեբաստացի։ Իմ արաջին ուսուցչուհին ընկեր Մարին էր, որը շատ շատ բարի էր։ Սիրում էր բոլորիս, սիրում էր աղջիկների հետ սիրուն նկարներ նկարվեր, սիրում էր զատիկին, նոր տարուն, խաղերով մեզ նվերներ տար։ Մի օր ընկեր Մարին բոլորիս համար նվերներ էր թակցրել ու մենք պետք էր քարտեզով գտնեինք նվերները:

Դերանուն. գործնական քերականություն

Դերանուն

Խոսքում գոյական, ածական, թվական անունները չկրկնելու համար հաճախ դրանք փոխարինվում են անվան դեր կատարող բառերով, այսինքն՝ դերանուններով։ Այլ կերպ ասած՝ դերանուն են կոչվում այն բառերը, որոնք մատնացույց են անում առարկա, հատկանիշ, քանակ կամ որակ՝ առանց դրանք անվանելու։ Դերանունները հանդես են գալիս իրենց ութ տեսակներով, դրանք են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, անորոշ, որոշյալ և ժխտական:

Առաջադրանքներ

  1. Փակագծում տրված գոյականներն ու բայերը համաձայնեցրո՛ւ ընդգծված դերանունների հետ:

Ոչ ոք չիմացավ, թե որտեղի՛ց  հայտնվեց:

Ոչ մեկը չփորձեց հակաճառել, նա այնքա˜ն բարկացած էր:

Բոլոր ճանապարհորդներին մի տեղ տարան :

Բոլորը հրավիրվիրվեցին կիրակի օրվա հավաքին:

Կարծես թե ամբողջ քաղաքը հրապարակ է լցվել:

Ամբողջ դառցել են կրակի բաժին:

2. Փորձի՛ր պատասխանել:

ա) ով ե՛րբ է ասում «ես», երբ խոսողը խոսում է իրմասին

բ) ով ո՛ւմ է ասում «դու», երբ խոսողը դիմում է խոսակցին

գ) ո՛ւմ մասին է ասում «նա»: երբ խոսողը պատմում է 3րդ անձի մասի։

3. Հարցերին պատասխանի՛ր:

Ո՞ր առարկային ենք ասում «սա», որին՝ «դա», որին՝  «նա»:

Ո՞ր բաժակի մասին ենք ասում՝ «այս բաժակը», որի մասին՝ «այդ բաժակը», որի մասին՝ «այն բաժակը»:

4. Գտի՛ր տրված բառերի բոլոր նմանությունները (ձևի, իմաստի):

ա) Ես, սա, այս:

բ) Դու, դա, այդ:

գ) Նա, այն:

5. Կետերի փոխարեն գրի՛ր փակագծում տրված մենք անձնական դերանվան համապատասխան ձևերը:

Մեր քաղաքում հիմա շատ բան է փոխվել:
Երկար ժամանակ մեզ պատմում էր, թե որտե՛ղ է եղել և ինչե՛ր է տեսել:

Հիմա նա մեզանից հեռու է հազարավոր կիլոմետրերով:
Գրում է, թե մեզնով է ապրում ու մեզ սպասելով է անցկացնում ժամանակը:
Մի  քանի տարի մեր տանը ապրեց:
Տատս մեզնից բողոքում է, բայց առանց մեզ էլ չի դիմանում:

6. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք անձնական դերանունների համապատասխան ձևերով:

Ո՞վ եկավ:

Ո՞ւմ  պայուսակը:
Մոտենալ ո՞ւմ : մեզ, ձեզ , իրեն, մեզ, ձեզ, նրանց, իրենց
Հեռանալ ումի՞ց: ինձնից կեզնից, նրանից, իռենից, մեզնից, ձեզնից, նրանից, իրենցից
Հիանալ ումո՞վ: ինձնից, քեզնից, նրանից, իրենից, մեզնից, ձեզնից, նրանցից, իրենցից

Իմ ընթերցանության ոճը

Իմ կարծիքով, բոլորը իրենց ընթերցանության ոճը ունեն։ Օրինակ՝ ես մինչև գիրքը չավարտեմ, չեմ սիրում գիրքը ձեռքիցս բաց թողնել, միշտ հետաքրքրվում եմ, թե վերջը ինչ է լինելու։ Ես գիրք եմ կարդում նոր բաներ իմանալու համար, սիրում եմ, երբ ինձ մարդիկ նոր գրքի առաջարկություն են անում, ես հետաքրքրվում եմ ու կարդում եմ։

Մխիթար Սեբաստացու մասին 

1676 թվականի Հունվարի 17-ին, Սեբաստյա քաղաքում ծնվեց Մանուկը` Պետրոսի և Շահրիստանի զավակը։ Հետագա տարիներին նա իր ծնողների շնորհիվ ստացավ բարձրորակ կրթություն, որը իրեն կպատրաստեր հետագայում ընտանեկան առևտուրը շարունակելու համար։ Դեռ վաղ տարիքից Մանուկը երազում էր դառնալ քահանա։ Նա գտավ մի ընկեր, որի հետ փախան դեպի լեռները, որտեղ ապրեցին որպես ճգնավորներ։ Մանուկի ծնողները գտան նրանց և նրան տարան տուն։ Այս պատահարի մասին տեղեկանալով` մոտակա վանքի` Սուրբ Նշանի վանահայրը, Մանուկին առաջարկեց վանքում հասարակական աշխատանքներ կատարել, ինչը նորից մերժվեց ծնողների կողմից։ Նա սկսեց այցելել հարևան ընտանիքներից մեկի տուն, որտեղ մի մայր իր երկու դուստրերի հետ ապրում էր վանականի կյանքով։ Նրա այցելությունների նպատակը նույն տանը ապրող քահանայի հետ զրուցելն էր, ով իրեն շատ բան սովորեցրեց վանական կյանքի մասին։

1691 թվականն էր, երբ Մանուկը վերջապես թույլատվություն ստացավ իր ծնողներից վանքում աշխատելու համար և շուտով ստացավ սարկավակի աստիճան։ Հենց այս ժամանակ նա իր անունը փոխեց` դնելով Մխիթար։

Տեսնելով, որ վանական կյանքի մակարդակը նախորդ դարերին եղած պատերազմների արդյունքում հազարավոր վանքերի փլուզման պատճառով բավականին ցածր էր, Մխիթարը սկսեց որոնել կրթություն` ճշմարիտ հոգևոր կյանքի մասին։

Սովորելով կաթոլիկության մասին` Մխիթարը որոշեց, որ իր փնտրած պատասխանները ստանալու լավագույն վայրը Հռոմն էր։ Վերջապես, հասնելով Հալեպ, Մխիթարը դարձավ մի կաթողիկոսի աշակերտ, ով իրեն ծանոթացրեց մարդկանց քրիստոնեացման միաբանությանը։ Մխիթարը որոշեց միանալ այդ միաբանությանը, սակայն նա հիվանդ էր դեղնախտով և ի վիճակի չէր շարունակել իր ճանապարհը։ Նա նաև ստացել էր Հայաստանի վարդապետներից մերժում, քանի որ նրանք հաշտ չէին արևմտյան վարդապետության հետ։ Այսպիսով` նրան ստիպեցին ոտաբոբիկ վերադառնալ տուն։

Սեբաստացու անխոնջ ընթերցանութեան ոճը

Անոր անխոնջ ընթերցանութիւնն և ուսումնասիրելու ոճը, որոնց վրայ չեմ ուզեր բոլորովին լռութեամբ անցնիլ, կրնան օրինակ մը ըլլալ իրեն հասակակից պատանեաց: Երբ գիրք մը սկսէր կարդալ, ձեռքէ չէր թողուր, մինչեւ որ չաւարտէր ամբողջ և հասու չըլլար անոր բոլոր իմաստներուն, ոճով մը և կարգով մը կը կարդար, ոչ նման իրեն շատ հասակակիցներուն, որոնք գրքերու ստէպ փոփոխութեամբ կուզեն անցնել իրենց ձանձրույթը: Երբ խրթին բառի կամ իմաստի մը հանդիպէր, առանց քննելու չէր անցներ  և ոչ ալ երկար ժամանակ  կը կենար վրան, այլ առանձին տետրի մէջ կը նշանակէր, որ յետոյ նոյն գրքին լուսաւոր տեղեաց հետ բաղդատելով հասկնար կամ գիտնական անձանց հարցնելով տեղեկանար: Անոր ընթերցանութեան չափ չկար. ոչ միայն սենեկին մէջ, այլ նաեւ դուրսը, պարտեզին մէջ, ճանապարհորդելու ժամանակ հետիոտն կամ գրաստի վրայ, միշտ ձեռքը գիրք մը ունէր: Ոչ մէկ առարկայ կամ զբաղումն կարող  չէր ցրումն պատճառել անոր կամ ետ կեցնել զինքն ընթերցումէն: Եղան օրեր՝ որ առանց ուտելու անցուց, գրքերու մէջ ընկղմած բոլորովին: Գեղեցիկ և յարմար օրինակները կամ վկայութիւնները միտքը կը պահէր, մեծ յիշողութեան տէր ըլլալով, կամ առանձին թղթիկներու վրայ կը նշանակէր, որով երբ հարկ ըլլար քարոզ տալ կամ հոգեւոր բանի մը վրայ խոսիլ, միշտ պատրաստ ունէր կարեւոր նյութերը: Յիշողութեան հետ՝ սուր անդրադարձութիւն մը ալ ունէր, արթուն և ըմբռնող միտք մը, որ ոչ միայն գրութեանց՝ այլ և գործերուն մէջ կերեւի:

Անծանոթ բառեր

անխոնջ- չհոգնող

հասու- հասկացող

խրթին — դժվար լուծելի

Գործնական քերականություն (նոյեմբերի 7)

1. Պարզի՛ր, թե քերականական ո՛ր հատկանիշի  հիման վրա է կազմվել
 յուրաքանչյուր խումբը (խմբի բոլոր բաոերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ 
ունեն):

Ա. Ուրարտու, Արա Գեղեցիկ, Արագած, Արգիշտի, Նեղոս, Վահան Տերյան, «Անուշ», Ռուսաստանի Դաշնություն: Բոլորը գրված են մեծատառով
Բ. Մանկություն, միամտություն, ուրախություն, սուգ, վիշտ, ահ, 
հնարավորություն: բոլորը
Գ. Հայր, մայր, մարդ, կին, ընկեր, եղբայր, հոգեբան, ուսանողուհի,
 դերասանուհի, անձնավորություն:

բոլորը մարդիք են։

2․Դո՛ւրս գրիր գոյականները՝ նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը։

Աշուն

Աշնան օրերն են հասել,

Իջել է ամպը սարին,

Եւ հրաժեշտ է ասել,

Կռունկը մեր աշխարհին:

Բարդին էլ չի սոսափում

Արագիլի թեւի տակ,

Դեղին թերթեր է թափում

Առվակի մեջ կապուտակ:

Կարմիր խարույկ է կարծես

Ծեր տանձենին անտառի,

Թվում է, թե մոտ վազես,

Ձեռք ու ոտքդ կվառի…

Քամին շատ էր թափառել,

Պարապ-սարապ թեւը կախ,

Բայց արդեն գործ է ճարել,

Տեսեք ինչքան է ուրախ:

Համո Սահյան

3․ Հետևյալ թվականները տառերով գրի՛ր․

654- վեց հարյուր հիսունչորս

659- վեց հարյուր հիսունինը

5478- հինգ հազար չորս հարյոր յոթանասունութ

3546- երեք հազար հինգ հարյուր քառասունվեց

12893- տասներկու հազար ութ հարյուր իննսուն երեք

75648- յոթանասումհինգ հազար վեց հարյուր քարասունութ

489523- չորս հարյուր ութանասունինը հազար հինգ հարյուր քսաներեք

146782- հարյուր քառասունվեց հազար յոթ հարյուր ութսուն երկու։

4․ Ստեղծագործական աշխատանք՝ ազատ թեմայով։

Ուղղական- ով, ինչ

Սեռական- ում, ինչի

Դրական- ում, ինչին

Բացառական- ումիչ, ինչից

Գործիական- ումով, ինչով

Ներգոյական- ում մեջ, ինչում

Թարգմանություն

25 հետաքրքիր փաստ ամեն ինչի մասին

1. Hippopotamus sweat is red, and this is due to protection from the scorching rays of the sun.

Գետաձիու քրտինքը կարմիր է, և դա պայմանավորված է արևի կիզիչ ճառագայթներից պաշտպանվածությամբ։

2. Panophobia – fear of everything (any changes, events or actions).

Պանոֆոբիա — վախ ամեն ինչից (ցանկացած փոփոխություն, իրադարձություն կամ գործողություն):

3. An octopus cub is born about the size of a flea.

Ութոտնուկի ձագը ծնվում է լու չափի:

4. About 80% of all computer hacks on the planet are related to the simplicity of the owner’s password.

Մոլորակի բոլոր համակարգչային հաքերների մոտ 80%-ը կապված է սեփականատիրոջ գաղտնաբառի պարզության հետ:

5. Chicken record holder was able to fly 13 seconds in a row

Հավի ռեկորդակիրը կարողացել է թռչել 13 վայրկյան անընդմեջ

6. On average, a person spends 5 years on food in a lifetime.

Մարդը ողջ կյանքի ընթացքում միջինը 5 տարի է ծախսում սննդի վրա

7. Most billionaires live in Moscow.

Միլիարդատերերի մեծ մասն ապրում է Մոսկվայում

8. Engaging in unfamiliar activities is the best way to develop the brain. Communicating with those who are superior to you in intelligence is also a means of brain development.

Занятие незнакомой деятельностью — лучший способ развития мозга. Общение с теми, кто превосходит тебя по интеллекту, также является средством развития мозга.

9. In Germany there is a kindergarten for men.

Գերմանիայում գործում է տղամարդկանց համար նախատեսված մանկապարտեզ

10. A small child can swim through the veins of a blue whale.

Փոքր երեխան կարող է լողալ կապույտ կետի երակների միջով:

11. In 1979, two children in Pennsylvania were given unusual names: Pepsi and Cola.

1979 թվականին Փենսիլվանիայում երկու երեխաներին անսովոր անուններ են տվել՝ Պեպսի և Կոլա։

12. World Zombie Day is considered to be October 8.

Զոմբիների համաշխարհային օրը համարվում է հոկտեմբերի 8-ը

13. In the UK, a teacher was fired for causing mental trauma to children. She said Santa Claus is a fictional character.

Մեծ Բրիտանիայում ուսուցչին աշխատանքից ազատել են երեխաներին հոգեկան վնասվածքներ պատճառելու համար։ Նա ասաց, որ Ձմեռ պապը հորինված կերպար է:

14. 2 people out of 10 secretly bite their nails.

10-ից 2 հոգի թաքուն կրծում են եղունգները.

15. “Social media addiction” is a new mental disorder identified by psychologists.

«Սոցիալական ցանցերից կախվածությունը» հոգեբանների կողմից բացահայտված նոր հոգեկան խանգարում է

16. Shrimp is the noisiest inhabitant of the ocean

Ծովախեցգետինը օվկիանոսի ամենաաղմկոտ բնակիչն է

17. The light of the sun comes about 8 minutes late. It turns out that if the sun explodes, we will know about it only after 8 minutes.

Արևի լույսը գալիս է մոտ 8 րոպե ուշացումով։ Պարզվում է, որ եթե արևը պայթի, մենք այդ մասին կիմանանք միայն 8 րոպե անց։

18. The heart stops for a short period of time when sneezing.

Սիրտը փռշտալու ժամանակ կարճ ժամանակով կանգ է առնում։

19. If you put grapes in the microwave, they will explode.

Եթե խաղողը դնեք միկրոալիքային վառարանում, այն կպայթի։

20. Snakes can hibernate for 3 years.

Օձերը կարող են ձմեռել 3 տարի։

21.Laziness can be inherited.

Ծուլությունը կարող է ժառանգաբար փոխանցվել։

22. Feng Shui was originally the art of decorating graves.

Ֆենգ Շույն ի սկզբանե գերեզմանները զարդարելու արվեստ էր:

23. If a rat falls from the fifth floor, nothing will happen to it.

Եթե առնետն ընկնի հինգերորդ հարկից, նրան ոչինչ չի պատահի։

24. An active smoker loses an average of 22 years in his life.

Ակտիվ ծխողն իր կյանքի ընթացքում կորցնում է միջինը 22 տարի։

25. Every cow has a best friend from herd. If for some reason one of the cows does not go out into the herd, the “friend” will worry.

Յուրաքանչյուր կով նախիրից ունի լավագույն ընկեր: Եթե ինչ-ինչ պատճառներով կովերից մեկը նախիր դուրս չգա, «ընկերը» կմտահոգվի։

Սևն ու սպիտակը

Սևն ու սպիտակ գույները շատ տարբեր գույներ են, սպիտակը նուրփ գույն է իսկ սեևը կոշտ է։ շատ մարդկանց տները, հագուստները, տան պարագաները սպիտակ են, իսկ շատ քիչ մարդկանց մոտ է, որ սև գույնն է։ Իննսունականներին երբ դեռ բոլորը պրոֆեսիոնալ տեսախցիկներ չունեին բոլոր նկարները սև և սպիտակ էին, բայց հիմա արդեն քսանմեկ երորդ դարն է մենք ունենք պրոֆեսիոնալ տեսախցիկներ, կարողանում ենք ունենալ լավ նկարներ։ Սևը լավ գույ է, բայց սպիտակը մաքրության ու ազնվության խորհրդանիշ է, դրա համար էլ հարսի շորը սպիտակ է: