Դաս․15

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։

2) Քանի՞ անգամ է միլիարդների դասի ամենափոքր կարգի

միավորը մեծ միլիոնների դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

Իսկ քանի՞ անգամ է միլիոնների դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ հազարների դասի ամենամեծ կարգի միավորից։

1,000,000,000 : 1,000,000=1,000

900,000,000 : 9000= 100,00

3) 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրել են 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

50:4=12,5

50×25:100=12,5

62,5-12,5= 50

Պատ․՛ հավասար է 50

4) AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այuպիսի

M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։

Լրացուցթիչ(տանը)

5) Քանի՞ անգամ է յուրաքանչյուր հաջորդ դասի ամենամեծ կարգի

միավորը մեծ նախորդ դասի ամենափոքր կարգի միավորից։

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (x + 324) + 18 = 555,           դ) (x – 90) – 617 = 1000,

բ) (x + 10) – 56 = 344,              ե) 136 + (x – 26) = 839,

գ) (x – 83) + 215 = 940,            զ) 405 + (x + 394) = 2505։

7) Գրե՛ք երկու կանոնավոր և երեք անկանոն կոտորակներ, որոնցից

յուրաքանչյուրի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար է 18‐ի։

8) Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը։

Դաս 12.

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 8,368 ։ 2, = 4,184      

բ) 17,024 ։ 4, = 4,256       

գ) 0,0225 ։ 15=00,15   

դ) 10,5 ։ 7, = 1,5

ե) 6,25 ։ 125,= 0,05

զ) 10,08 ։ 24 =0,42

ա) 8,368 ։ 2 = 4,184

2) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=17,5          

բ) 4,221 ։ 0,63 = 6,7        

գ) 30,303 ։ 33,3= 0,91        

դ) 35,601 ։ 0,01 , = 3,560,1

ե) 0,13464 ։ 0,396, = 0,34

զ) 9,3456 ։ 10,62 = 0,88

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 3,87x = 7,74 x= 2       

բ) 8,13x = 24,6339 x=3,03     

գ) 0,32x = 0,48 x=1,5

դ) 7,25x = 9,425 x=1,3

4) Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 1000 ։ 0,25 ,        դ) 1295 ։ 0,37 ,             է) 888 : 0,37,

բ) 169 ։ 1,3 ,             ե) 276 ։ 2,3 ,                  ը) 302 : 0,2 ,

գ) 7920 ։ 3,6 ,           զ) 10572 ։ 8,81 ,            թ) 4451 : 44,51։

6) Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք համեմատման համապատասխան

նշանը, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 1234 ։ 26 ∗ 12,34 ։ 26 ,        գ) 0,1901 ։ 2 ∗ 1901 ։ 2 ,

բ) 741 ։ 9,4 ∗ 74,1 ։ 9,4 ,           դ) 7,26 ։ 5,17 ∗ 7260 ։ 5,17 ։

7) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 52,3527 ։ 3,27 ,     գ) (–19,558) ։ (–7,7) ,          ե) (–0,90216) ։ 0,14 ,

բ) (–32,8) ։ (–8,2) ,      դ) 0,1938 ։ 0,51 ,                 զ) (–0,0101) ։(–10,1) :

8) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) (–8) ⋅ x = –24,       գ) (–3) ⋅ x + 1 = +22,

բ) (–7) ⋅ x = +42,        դ) (+8) ⋅ x + 1 = +1:

Դաս 8

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) 3,853 > 2,64

բ) 72,93 < 73,851

գ) 0,382 < 0,450,

դ) 15,899 > 14,9

,ե) 78832,91 > 78732,91

զ) 663,0001 < 663,0002 ։

2) Ո՞ր բնական թվերն են գտնվում հետևյալ տասնորդական

կոտորակների միջև.

ա) 5,68< 6< 6,7

բ) 2,001 < 3 < 3,5

գ) 7,2 < 8 < 8,2

դ) 1,5 < 3 < 3,5

ե) 2,833< 2< 4,11

զ) 7,1 < 10 < 10,2

3) Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք համապատասխան թվանշանը,որպեսզի ստացված անհավասարությունը ճիշտ լինի.

ա) 2,547 > 2,537

բ) 5,568 > 4,568

գ) 10,85 < 10,95

դ) 885,62∗ < 885,6∗3 ։

 2,547 > 2,537

4) Կոորդինատային առանցքի վրա երկու թվերից ո՞րն է ավելի աջ տեղադրված.

ա) 6,37-ը, թե՞ 6,375-ը, դ) 783,5-ը, թե՞ 783,6-ը,

բ) 0,893-ը, թե՞ 0,8-ը, ե) –31,72-ը, թե՞ 18,6-ը,

գ) 293,4-ը, թե՞ 294,3-ը, զ) –11,25-ը, թե՞ –11,257-ը:

6,370 <  6,375

04.18.22 մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ

1) Կատարե՛ք գումարում.

ա) 3,820 + 41,705= 45,525

բ) 0,921 + 4,800  , =5,721

գ) 8,903 + 152,9, =161,803

դ) 0,0032 + 1119,69,= 1119,6932

ե) 5,51 + 6,36,=11,87

զ) 0,002 + 0,00017։

    8,903

152,900

_______

 161,803

3,820

+

41,705

———

45,525

0,921

+

4,800

——-

5,721

8,903

152,900

———

161,803

0,0032

1119,6900

————

1119,6932

5,51

6,36

——

11,87

0,002

0,00017

———

0,00217


2) Լուծե՛ք հավասարումը

ա) x – 0,615 = 0,02,

բ) x – 18,2 = 124,01,

գ) 27 = x  – 10,0001,

դ) 654,1 = x – 5037,203։

654,1 = x – 5037,203

X = 5037,203 + 654,100 = 5691,303

5037,203

  654,100

5691,303

 3) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (6,93 + 1,08) ⋅ 10 + (9,734 + 11,25) ⋅ 100 = 2178,5,

բ) (39,63 + 5,7) ⋅ 100 + (3,565 + 15,001) ⋅ 10։

ա)

  1. 6,93 + 1,08 = 8,01
  2. 9,734 + 11,250 = 20,984
  3. 8,01×10 = 80,1
  4. 20,984 x 100 = 2098,4
  5. 80,1 + 2098,4 = 2178,5

4) Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը։

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք գումարում.

ա)(–1,2) + (–3,4), գ) (–0,37) + (–6,23), ե) (–1,001) + (–2,456),

բ) (–8,75) + (–1,25), դ) (–4,38) + (–2,04), զ) (–18,203) + (–0,411)։

6) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) x – 0,99 = 0,01, գ) x – 8,64 = 0, ե) x – 0,3 = 1,

բ) 4,52 = x – 10,48, դ) 20,3 = x – 0,45, զ) 17,4 = x – 11,2։

7) Ուղղանկյան երկարությունը 36,6 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 24,2 սմ։Եթե նրա երկարությունը 10 անգամ մեծացվի, իսկ լայնությունը 10 անգամ փոքրացվի, որքա՞ն կլինի ստացված ուղղանկյան պարագիծը։

8) Որոշե՛ք, թե ինչ օրինաչափությամբ է կազմված

հետևյալ աղյուսակը.

Դաս 4

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Կատարե՛ք բազմապատկում.

ա) 65,103 ⋅ 10= 651.03          

բ) 0,329 ⋅ 1000 = 329           

գ) 7,393 ⋅ 10000=7393          

դ) 0,999 ⋅ 100,  99.9            

ե) –59,32 ⋅ 10=593.2

զ) –0,00018 ⋅ 100=000.018

2) Ճի՞շտ է, որ`

ա) 75,30 = 75,3,          գ) 96 = 96,0,               ե) 40,3 = 40,300,

բ) 1,64 = 1,6400,         դ) 10,08 = 10,8,          զ) 17 = 170:

3) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 35,707 ։ 10,           դ) 2 ։ 10,                 է) –300 ։ 10000,

բ) 0,98 ։ 100,              ե) 673,1 ։ 1000,      ը) –0,06 ։ 10,

գ) 1,765 ։ 1000,          զ) 829 ։ 100,            թ) 12,25 ։ 100։

4) Գործվածքի 1 մետրն արժե 8,5 հազար դրամ: Ի՞նչ կարժենա այդ գործվածքի 10 մետրը:

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 14.32*x=143.2. 

x=143.2 : 14.32. 

X=10

գ) 503 = 50,3 ⋅ x

x=503:50.3

x=10

ե) 80,45 : x = 8,045

80,45:8,045=x

x=10

բ) 0,4 ⋅ x = 40

x=40:0,4

x=100

դ) 2,7 = 270 : x

x=270:2,7

x=100

զ) 11,03 = 110,3 : x

x=110.3:11.03

x=10

6) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.

ա) 81,2×100 =8.12    բ) 0,1×100=10         գ) 0,002×100 =0.2    դ) 125,1×100=12.51        ե) 6,29×100=629

7) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.

ա) 36,62:100=0.3662      բ) 81,543:100=0.81543         գ) 1,7:100=0.017       դ) 22,44:100=0.2244        ե) 0,003:100=0.00003

8) 100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե

այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը:

72.5:100=0.725

Պատ՝.0.725 1 կգ:

Դաս 3

///Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 2x = 1,

2.x=1 x=1/2    

բ) 3x = 4,        գ) 4x = 20,        դ) 8x = 7։

2) Մարդու քայլի երկարությունը 34մ է։ Որքա՞ն է այն ճանապարհի

երկարությունը, որն անցնելու համար նա պիտի անի միլիոն քայլ։

1) 100:4=25

2) 25×3=75

3) 75×1000000=75000000 սմ

4) 75000000:100000=750 կմ

3) Ուղղանկյունանիստի կողերի երկարություններն են՝ 2 սմ, 13սմ և 6 սմ։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

V= 2 . 13 . 6=156 սմ

4) Գծագրում, որի մասշտաբը 3 ։ 5 է, հատվածի երկարությունը 6 սմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ հատվածը այն գծագրում, որի մասշտաբը 7 ։ 2 է։

1) 6:3.5=10 սմ

2)10:2.7=35սմ

Լրացուցիչ(տանը)

5) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) -4 1/5 x +1/5=17/25-x

1/5-17/25=4 1/5

-12/25=31/5x, x=12/25:3 1/5=12/25:16/5

բ) 2x-5/6=-1 1/3x+1

1) 2x+1 1/3x= 3/1/3x

1 5/6=1 5/6=11/6

10/3x=11/6

x=11/6:10/3=11.1/2.10=11/20

6) Ինքնաթիռը երկու քաղաքների միջև եղած հեռավորությունն

անցել է 3 ժ 20 ր‐ում։ Եթե ինքնաթիռի արագությունը 200 կմ/ժ‐ով ավելին լիներ, ապա նույն հեռավորությունը այն կանցներ2 ժ 30 ր‐ում։ Որքա՞ն էին ինքնաթիռի արագությունը և քաղաքների հեռավորությունը։

3 ժ 20 ր — 2 ժ 30 ր = 50ր = 50/60 = 5/6

⅚ — 200

1  —  X

X = 200:⅚ = 200×6/5 = 240կմ/ժ

240* 3 ⅓ = 800կմ

7) Մի թիվը մյուսից մեծ է 6 անգամ։ Եթե այդ թվից հանենք 534, իսկ մյուսին գումարենք 1914, ապա կստանանք հավասար թվեր։ Որո՞նք են տրված թվերը։
8) Մի բանվորը, աշխատելով մենակ, կարող է ավարտել տրված աշխատանքը 9 օրում, իսկ մյուսը՝ 12 օրում։ Միասին աշխատելով՝աշխատանքի ո՞ր մասը կկատարեն բանվորները 1 օրում։

Դաս 2

372/10=37,10

813/100= 8,13

13/1000= 0,013

3/100= 0.03

4567/10=456.7

932/1000=0.932

129/100=1.29

513/10000= 0.00513

2) 3,87=387/100

16,99=1699/100

0,003=3/1000

1,001= 1001/1000

37,1=371/10

3,5978=35978/10000

74,0978=7498/10000

137,56=113756/1000

456,23

4.100+5.10+6+2/10+3/100

6- միավոր

5- տասնավոր

4- հարյուրավոր

2- տասնանական

3- հարյուրական