My achievement and difficulties

This year we did so much, we had rough days, but we tried our best to be good in every classes. Some months we got bad grades. But tried our best to learn the most and try to get good grades. Some months we didn’t succeed, and hade difficulties learning. But most important thing is that we got a second chance to change our grades. I had achieved in English, but not only in English many more, but had difficulties in Russian, physics and geometry. But had a lot of fun learning new stuff about life. I appreciate all my teachers that helped me learn and when I had difficulties they helped. Thank you to all my teachers who helped me achieve and learn about so many things.

English

A Town Mouse one visited a relative who lived in the country. For lunch the Country Mouse served wheat stalks roots, and acorns, with a dash of cold water for drink. The Town Mouse ate very sparingly, nibbing a little of this and a little of that, and by her manner making it very plain that she ate the simple food only to be polite. After the meal the friends had long talk, or rather the Town Mouse talked about her life in the city while the Country Mouse listened. They then went to bed in a cozy nest in the hedgerow and slept in quiet and comfort until morning. In her sleep the Country Mouse dreamed she was a Tow Mouse with all the luxuries and delights of city life that her friend had described for her. So the next day when the Town Mouse with all the luxuries and delights of city life that her friend had described for her. So the next day when the Town Mouse asked the Country Mouse to go home with her to the city, she gladly said yes. When they reached the mansion in which the Town Mouse lives, they found on the table in the dining room the leavings of a very fine banquet. There where sweetmeats and jellies, pastries, delicious cheeses, indeed, the most temping foods that a Mouse can imagine. But just as the Country Mouse was about to nibble a dainty bit of pastry, she heard a Cat mew loudly and scratch at the door. In great fear the Mice scurried a dainty bit of pastry, she heard a Cat meow loudly and scratch at the door. In great fear the Mice scurried to a hiding place, where they lay quite still for a long time, hardly daring to breathe. When at last they ventured back to the feast, the door opened suddenly and in came the servants to clear the table, followed by the House Dog. The Country Mouse stopped in the Town Mouse’s den only long enough to pick up her carpet bag and umbrella. “You may have luxuries and dainties that i have not,” she said as she hurried away, “but I prefer my plain food and simple life in the country with the peace and security that go with it.” Poverty with security is better than plenty in the midst of fear and uncertainty.

Քաղաքի մկնիկը այցելել է երկրում ապրող ազգականին: Ճաշին Երկիր մկնիկը մատուցում էր ցորենի ցողունների արմատներ և կաղիններ՝ խմելու համար սառը ջրով: Քաղաքի մկնիկը շատ խնայողաբար ուտում էր՝ մի քիչ սրանից և մի քիչ նրանից կծելով, և իր ձևով շատ պարզ էր դարձնում, որ նա ուտում էր պարզ կերակուրը միայն քաղաքավարի լինելու համար: Ճաշից հետո ընկերները երկար զրուցեցին, ավելի ճիշտ՝ Քաղաքային մուկը խոսեց քաղաքում իր կյանքի մասին, մինչ Գյուղացի մկնիկը լսում էր: Հետո նրանք քնեցին ցանկապատի գողտրիկ բնում և մինչև առավոտ քնեցին հանգիստ ու հարմարավետ: Քնի մեջ Գյուղացի մկնիկը երազում էր, որ ինքը քարշակ մկնիկ է՝ քաղաքային կյանքի բոլոր շքեղություններով և հաճույքներով, որոնք իր ընկերը նկարագրել էր իր համար: Այսպիսով, հաջորդ օրը, երբ Քաղաքային մկնիկը իր ընկերուհու նկարագրած ցիդի կյանքի բոլոր շքեղություններով և հաճույքներով: Այսպիսով, հաջորդ օրը, երբ Քաղաքային մկնիկը խնդրեց Գյուղացի մկնիկին իր հետ տուն գնալ քաղաք, նա ուրախությամբ ասաց, որ այո: Երբ նրանք հասան այն առանձնատունը, որտեղ ապրում է Քաղաքային մկնիկը, նրանք ճաշասենյակի սեղանի վրա գտան մկնիկի տերևները: շատ լավ բանկետ: Այնտեղ կան քաղցրավենիք և դոնդողներ, խմորեղեն, համեղ պանիրներ, իսկապես, ամենաթեթև մթերքները, որոնք կարող են պատկերացնել մկնիկը: Բայց հենց այն պահին, երբ Գյուղացի մկնիկը պատրաստվում էր խմել մի նրբահամ խմորեղեն, նա լսեց, թե ինչպես է կատուն բարձր մռնչյուն ու քորում դռան մոտ: Մեծ վախից Մկները պտտվեցին մի նրբահամ խմորեղեն, նա լսեց, թե ինչպես է Կատուն բարձր մռայլում և քորում դռան մոտ: Մեծ վախով Մկները սլացան դեպի մի թաքստոց, որտեղ նրանք երկար ժամանակ պառկած էին անշարժ և հազիվ էին համարձակվում շնչել։ Երբ վերջապես նրանք համարձակվեցին վերադառնալ խնջույքին, դուռը հանկարծ բացվեց, և ծառաները եկան սեղանը մաքրելու, իսկ հետո՝ Տան շունը։ Գյուղական մկնիկը կանգ առավ քաղաքի մկնիկի որջում այնքան ժամանակ, որ վերցնի իր գորգի պայուսակը և հովանոցը: «Դուք կարող եք ունենալ շքեղություններ և աստվածություններ, որոնք ես չունեմ», — ասաց նա, երբ նա շտապեց հեռանալով, «բայց ես նախընտրում եմ իմ պարզ սնունդը և պարզ կյանքը երկրում, որն ունի խաղաղություն և անվտանգություն»: Ապահովությամբ աղքատությունը ավելի լավ է, քան շատ լինելը վախի և անորոշության մեջ:

Sometimes just let it be.

Once Buddha was walking from one town to another town with a few of his followers. This was in the initial days. While they were traveling, they happened to pass a lake. They stopped there and Buddha told one of his disciples, “I am thirsty. Please get me some water from that lake there”.

The disciple walked up to the lake. When he reached it, he noticed that some people were washing clothes in the water and, right at that moment, a bullock cart started crossing the lake right at the edge of it. As a result, the water became very muddy, very turbid. The disciple thought, “How can I give this muddy water to Buddha to drink?!” So he came back and told the Buddha, “The water in there is very muddy. I don’t think it is fit to drink”.

So, the Buddha said, let us take a little rest here by the tree. After about half an hour, again Buddha asked the same disciple to go back to the lake and get him some water to drink. The disciple obediently went back to the lake. This time he found that the lake had absolutely clear water in it. The mud had settled down and the water above it looked fit to be had. So he collected some water in a pot and brought it to the Buddha.

The Buddha looked at the water, and then he looked up at the disciple and said, “See, You let the water be and the mud settled down on its own. You got a clear water. It didn’t require any effort”.

Easter in armenia

Easter has a long history in Armenia as it was the first country, in 301, to adopt Christianity as the state religion. The holiday therefore has a special place in the heart of most Armenians. It is both the brightest and the most solemn holiday in the Armenian Apostolic Church calendar. 

It is the celebration of the resurrection of Jesus, deliverance from sin, and return to God. Armenians enjoy the whole palate of activities: from going to church to fasting before Easter, from fun games with colorful eggs to all the delicious food served in celebration.

The cuisine is probably the most colorful element of any national culture and Armenian cuisine reflects the mix of geography, history, and traditions of the people of the land. Little has changed in the recipes and how they are cooked as culinary secrets have been passed down from generation to generation. The preparations begin long before the actual day of celebration as the Armenian Easter table involves dishes that carry unique meanings.

Chrisma’s in different countries

THE NETHERLANDS

In the couple of weeks leading up to Christmas, children put one of their shoes by the fire on the Saturday nights before bed, filled with carrots, treats, poems or drawings for ‘Sinterklaas’ and his horse in the hope that they’ll wake up to little gifts in their shoe in return.

A few days before December 5th, people flock to the closest port to welcome Sinterklaas and his ‘Petes’ as he arrives on his boat from Spain! The big man and his Petes then hand out sweets to those who came to greet him. December 5th is essentially the Christmas Day of the Netherlands, when families all eat together and open presents that arrive on the doorstep in a sack of potatoes.

On New Year’s Day, the Dutch like to take part in the New Year Dive where thousands of people from the Netherlands take to the ice cold sea and lakes wearing orange hats.

UNITED KINGDOM

Christmas crackers are filled with jokes, small toys or silly gifts, as well as a coloured paper hat that everyone wears for dinner. It’s not a British Christmas without watching the Royal’s Christmas Day speech on TV, which is normally scheduled just after lunchtime.

On Boxing Day, some households like to cook Bubble and squeak, a meal that consists of all of the leftovers from the Christmas Dinner the day before. It’s made from brussels sprouts, roast potatoes, parsnips and more, all thrown in the pan and mashed together to eat for an early lunch.

English test

a) Complete the dialogue with the past simple form of to be.

A. You weren’t at school yesterday afternoon. Where were you?

B. I was at home. There was a football match on television.

A. Was It a good match?

B. No it wasn’t! All the players were awful!

b) Complete the sentences. Use the past simple form of the verbs.

1. In 1950 there were (be) 199,854 people at the World Cup Final between Brazil and Uruguay in Rio de Janeiro. They saw (See) a great match — but Brazil didn’t (not win)

2. The Swedish athlete Oskar Gomar Swann became (become) famous when he won (win) a silver medal in shooting at the Olympic Games in Antwerp in 1920. He was (be) 72 years old.

3. At the 1984 Olympic Games in Los Angeles, Carl Lewis won (win) four gold medals.

4. In the first round of the long jump, Lewis jumped (jump) 8.54 meters. After that, he stopped (stop). ‘Nobody can beat me; he said (say).

5.I went (go) to the cinema last night but I didn’t (not enjoy) the film very much.

6. A: What did James say (say) to you yesterday

B: He didn’t (not say) anything!

7. A: Did you see (see) Alice, last night?

B: No, I didn’t see (not see) Alice, but I saw (see) Jenny.

8.A: Where did you go (go) last summer?

B: We. went (go) to New Youk. But we didn’t go (not go) up the Empire State Building.

a. Complete the sentences with words in the box.

Up down out on off

1. Let’s go out tonight. I don’t want to stay at home.

2. Leo, look at all your books on the floor! Pick them up please.

3. This bag is very heavy. I’m going to put it down for a minute.

4.It’s cold today. You should put on a warm coat.

It’s hot in here. I’m going to take my jumper off

b. Fill in the puzzle with names of sports. what is the mystery word?

1. snowboarding

2. volleyball

3. Cycling

4. Swimming

P

5. Skiing

6. Hockey

7. Surfing

Hidden word — Olympics

My hero

My hero is an Armenian soldier, who fights for us day and night. We have lost a lot of soldiers because of the war, it’s not easy being a soldier, whenever we go to school, play, have fun, laugh, soldiers are fighting for our country Whenever we get a little cut on our finger, we start panicking, but when our soldiers get hurt, have a big scare on their body’s they don’t react they continue fighting just for us to keep us safe. They risk their own life only for us.

Also, my mom is my hero too. She is very important in my life. Her name is Nayiri. She is very kind and helpful. I love spending time with her, whenever I see her sad, I try to cheer her up by doing funny things to make her smile. when I see my mom smile, I smile too. I discuss everything with her, share my secrets will do anything to become like my mom when I’m older, as she is my hero

Check your progress

complete the sentences. Use present simple form of the verbs.

1) You should read more, Jane. You watch too much TV

2) My uncle lives in that house over there.

3) Do you like listening to CDs?

4) Alex and Serah play computer games every weekend.

5) My father doesn’t like the same music as me.

6) Our teacher hardly ever gives us a lot of homework

7) Does your mother work on Saturdays?

Yes, she does

8) Are they writing a lot of emails?

No, they aren’t

9) I don’t get up early at the weekends

2) Vocabulary

Put the letters in order to find nine more school subjects.

1) usMci- Music

2) marDa- Drama

3) sthMa- Maths

4) shinglE- English

5) niesSec- Science

6) ortHiys- History

7) rnecFh- Franch

8) agGyehorp — Geography

9) logonyTch- Technology

10) yesCmtrih — Chemistry

3) Complete the sentences. Use the present simple or present continuous form of the verbs.

1) Annie often plays football, but now she’s playing computer games.

2) My mom usually works in London, but this week she is working in New York

3) I am reading a magazine at the moment. It’s strange, because I usually do not read magazine.

4) We don’t watch television very often, but we are watching an interesting program at the moment.

5) does your friend always swim in the sea?

no not always they are swimming in the pool today.

6) Karens not in her room. Is she helping dad in the kitchen?

no, she isn’t. She’s having a shower.

Our school clubs

Hello, my name is Adrina, I’m a student in smkh school. I’m 12 years old and in year 7. During the school day I study subjects like, geometry, algebra, physics, chemistry, history, geography, biology․ I also study languages like English and Russian. I can also study languages like (French, Georgian, Spanish, Persian, Italian, Turkish and Chinese) Its part of my school clubs I can choose one and learn. I can also choose (carpet weaving, needlework, media technology, Digital painting, animation, fine art, design, modeling, pottery, sculpture, goldsmith, choir, woodworking, winemaking, acting, and more. My favorite club is the Pottery club I make pottery plates and cups but I’m still learning. We have sports, so many sports like, football, basketball, volleyball, հandball, table tennis, gymnastics, judo, fencing, archery. I love my school and my friends and teachers.