Հանրահաշիվ 7

136.

ա) 2x+2y= 2 (x + y)

բ) 6a -3=3 (2a-1)

գ) ax -ab= a (x-b)

դ) 2a + 6ab= 2a (1+3b)

ե) a2 + a = a (a+1)

զ) 3x3— xy2 = x (3x2 — y2

է) ax +bx+ cx= x (a + b + c)

ը) 5 a2 + 10 a2 + 15 a = 5a (a2+2a +3)

139.

ա) 2a + 4b= 2 (a+2b)

բ) ba-b= ab — b= b (a-1)

գ) 6x-2= 2 (3x -1)

դ) yx +2y = xy +2y

ե) 3a -12b = 3 (a-4b

զ) 7x-28xy = 7x (1-4y)

139.

ա ) x (a+b) + y (a+b) = ax + bx + ay + by

բ) (a+ b) a-b (a+b)= a2 — b2

գ) m (n3) — 2 (n-3) = mn — 3m -2n + 6

դ) (x-y) 3-a (x-b) = 3x — 3y-ax- ab

ե) 2a (1-b) — 3 (1-b) = 2a- 2ab-3+3b

զ) a (b+3) — b (3+b) = ab+ 3a -3b -b2

է

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s