Դաս․13

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Ինչի՞ է հավասար 1,73 , 2,563 , 0,82 , 11,729 , 1,6 , 529,1 , 837,2, 61,9, 0,01 թվերից ամենամեծի և ամենափոքրի գումարը։

837,2+0,01=237,21

2) Խորանարդի բոլոր կողերի երկարությունների գումարը 132 սմ է։ Գտե՛ք նրա ծավալը։

132:12=11

11*11*11=1,331

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 8x + 3 = 14

x= 14-3:8= 1,375        

բ) 3x + 7 = 10

x=10-7:3=1         

գ) 5x – 10 = 2

x= 2+10:5= 2,4        

դ) 3x – 57 = 88

x= 88+57/3= 146/3      

ե) 6 + 7x = 16

x= (16-6):7=10/7          

զ) 4x = 48

x=48:4=12

է) 6 = 11 – x

x=11-6=5

ը) 18 = 9x – 13

x= (13+18):9=

4) Քանի՞ օր է 3 միլիոն ժամը։

3000000:24=125,000

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք գործողությունները.

ա) (283 ⋅ 63 + 26650 ։ 13) ⋅ 4 – 182,

բ) (20808 ։ 18 – 89112 ։ 1128) ⋅ 5,

գ) 23056 – (15300 + 185) ։ 163,

դ) (41000 – 8512) ։ 262 + (261 ։ 29) ⋅ 30։

6) Քանի՞ ժամ է միլիոն շաբաթը։

7) Արտահայտե՛ք՝

ա) գրամներով. 10 կգ 20 գ, 16 տ 5 ց 30 կգ 8 գ.

բ) քառակուսի մետրերով. 150 կմ2, 10 կմ2 30 մ2։

1,000×1,000=1,000,000

2) 180×1,000,000= 180,000,000

8) Ասում են, որ այն հարցին, թե ինքը քանի աշակերտ ունի, մեծ

փիլիսոփա և մաթեմատիկոս Պյութագորասը պատասխանել է.

«Իմ աշակերտների կեսն ուսումնասիրում է մաթեմատիկան, մեկ

քառորդը՝ բնությունը, մեկ յոթերորդը ժամանակն անցկացնում է

լուռ խորհրդածությունների մեջ, իսկ մնացած մասը 3 օրիորդներ են»։

Քանի՞ աշակերտ ուներ Պյութագորասը։

1/2+1/4+1/7=3/4+1/7=21+4/28=25/28

25/28=28-25/28=3/28

3:3-28=28

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s